Raporti 2019

Q1-I Koha per realizimin e aksesit ne Internet

Periudha e mbledhjes
se te dhenave
Kerkesa te kompletuara Koha e realizimit te aksesit ne Internet
(ne dite kalendarike)
Sigurimi i aksesit fizik Sigurimi i aksesit llogjik Sigurimi i aksesit
fizik dhe llogjik
te marra se bashku
Tremujori I 50% 1 1 1
95% 2 2 2
99% 2 2 2
Tremujori II 50% 1 1 1
95% 2 2 2
99% 2 2 2
Tremujori III 50% 1 1 1
95% 2 2 2
99% 2 2 2
Tremujori IV 50% 1 1 1
95% 2 2 2
99% 2 2 2

Q2-I Koha e lidhjes (login)

Periudha e mbledhjes
se te dhenave
Realizimi i lidhjeve (ne %) Koha per realizimin e lidhjeve (ne sek.) Numri i vezhgimeve
Tremujori I 80% 7,5 60
95% 8,5 60
Tremujori II 80% 7,5 60
95% 8,5 60
Tremujori III 80% 7,5 60
95% 8,5 60
Tremujori IV 80% 7,5 60
95% 8,5 60

Shpejtesia e arritur ne download e te dhenave (ne kbit/s)

Periudha e mbledhjes
se te dhenave
Numri i vezhgimeve Shpejtesia me e larte
e arritur per 95%
te transmetimit te te dhenave
Shpejtesia me e ulet
e arritur per 5%
te transmetimit te te dhenave
Vlera mesatare
e shpejtesise se transmetimit
te te dhenave
Devijimi standard
Tremujori I 60 8192 3072 4096 512
Tremujori II 60 8192 3072 4096 512
Tremujori III 60 8192 3072 4096 512
Tremujori IV 60 8192 3072 4096 512

Shpejtesia e arritur ne upload e te dhenave (ne kbit/s)

Periudha e mbledhjes
se te dhenave
Numri i vezhgimeve Shpejtesia me e larte
e arritur per 95%
te transmetimit te te dhenave
Shpejtesia me e ulet
e arritur per 5%
te transmetimit te te dhenave
Vlera mesatare
e shpejtesise se transmetimit
te te dhenave
Devijimi standard
Tremujori I 60 1024 512 896 128
Tremujori II 60 1024 512 896 128
Tremujori III 60 1024 512 896 128
Tremujori IV 60 1024 512 896 128

Q4-I Raporti i transmetimeve te deshtuara te te dhenave

Periudha e mbledhjes
se te dhenave
Numri i nevojshem
i vezhgimeve
Shuma e tentativave
per transmetim
Shuma e transmetimeve
te deshtuara
Raporti i transmetimeve
te deshtuara te te dhenave
(D/C*100)%
A B C D E
Tremujori I 60 60 0 0
Tremujori II 60 60 0 0
Tremujori III 60 60 0 0
Tremujori IV 60 60 0 0

Q5-I Raporti i lidhjeve (log-in) te suksesshme

Periudha e mbledhjes
se te dhenave
Numri i nevojshem
i vezhgimeve
Shuma e tentativave
per transmetim
Shuma e transmetimeve
te deshtuara
Raporti i transmetimeve
te deshtuara te te dhenave
(D/C*100)%
A B C D E
Tremujori I 60 60 60 100
Tremujori II 60 60 60 100
Tremujori III 60 60 60 100
Tremujori IV 60 60 60 100

Q6-I Vonesa (koha e transmetimit nje drejtimshe)

Periudha e mbledhjes
se te dhenave
Numri i nevojshem
i vezhgimeve
Vlera mesatare
e voneses (ne msek.)
Devijimi standard
i voneses (ne msek.)
A B C D
Tremujori I 60 8,5 1,5
Tremujori II 60 8,5 1,5
Tremujori III 60 8,5 1,5
Tremujori IV 60 8,5 1,5

Q7-I Niveli i ankesave per perdorues

Periudha e mbledhjes
se te dhenave
Numri mesatar
i perdoruesve
Numri i ankesave
te perdoruesve
Numri i ankesave
per perdorues (C/B*100)%
A B C D
Tremujori I 60 6 10
Tremujori II 60 6 10
Tremujori III 60 6 10
Tremujori IV 60 6 10

  • Cel: 069 2188121
  • Cel: 069 8727071